06/72-511-745 vevoszolgalat@hmd.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Halker Mirelit Depo Kft.

 1. Általános meghatározások

Felek:

Jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) Eladó alatt a Halker Mirelit Depo Kft-t (adószám: 23454008-2-02, székhely: 7630 Pécs, Edison u. 112., cégjegyzékszám: 02-09-077709) kell érteni. Vevő az a természetes vagy jogi személy, aki a Halker Mirelit Depo Kft-vel szerződéses jogviszonyban áll. (Együttesen jelen ÁSZF-ben Felek.)

Áru:

A Halker Mirelit Depo Kft. által forgalmazott vagy gyártott termék.

Szerződés:

A Felek írásbeli megállapodást kötnek egymással, melyben rögzítik a fizetési kondíciókat. Amennyiben Felek jelen ÁSZF-től el kívánnak térni, azt az általuk aláírt adásvételi szerződésben tehetik meg. Felek tudomásul veszik, hogy hivatkozott adásvételi szerződés aláírására kizárólag a képviseleti és aláírási joggal rendelkező, vagy meghatalmazással rendelkező személy jogosult.

 1. A megrendelés

Eladó árajánlatát minden katalógusváltáskor eljuttatja Vevő részére, illetve azt korlátozott tartalommal weblapján (www.hmd.hu) közzéteszi, valamint tájékoztatja Vevőt akcióiról. Eladó vállalja, hogy a Felek között létrejött szerződés alapján esetileg megrendelt és az Eladó által forgalmazott/gyártott áruféleséget Vevő részére, a Vevő által megjelölt minőségben és mennyiségben leszállítja és Vevő részére átadja. Eladó Baranya Vármegye területén és Tolna Vármegye déli részén végzi értékesítési tevékenységét. Vevő vállalja, hogy a megrendelt árut Eladótól átveszi és annak ellenértékét a Felek által aláírt szerződésben megjelölt módon megfizeti.

Vevő megrendelését leadhatja telefonon, e-mailben, valamint Eladó elektronikus rendelési felületén, melyet a webshop.hmd.hu címen ér el. Telefonon 20 óráig tudja partnerünk rendelését leadni, e-mailben és az elektronikus rendelési felületen 24 órás rendelési lehetőség áll a Vevők rendelkezésére.

 1. A kiszállított termék

Eladó szavatosságot vállal, hogy az általa szállított áruk megfelelnek az élelmiszerek gyártására, kereskedelmére, az élelmiszerhigiéniai feltételekre vonatkozó magyar és uniós jogszabályoknak. Eladó HACCP rendszert működtet, a kiszállított termékek e szerint lettek gyártva, tárolva és kiszállítva.

Eladó az árut olyan csomagolásban szállítja ki Vevő részére, mely az árut megóvja a sérülésektől a szállítás során. Eladó a fagyasztott termékek esetében az árut olyan gépjárműben szállítja, melyben a termékek maghőmérséklete nem lehet magasabb -15 0C-nál, előhűtött termékek esetében az előírt hőmérséklet 0 – 4 0C (kivétel a jogszabályban meghatározott termékek esetén). Vevő köteles a leszállított termékeket elkülönített helyen, a megadott hőmérsékleti határokat figyelembe véve tárolni. Az áru mozgatásánál, átrakodásánál figyelni kell arra, hogy a hűtési lánc ne szakadjon meg.

Az áru minőségi – és mennyiségi átvétele a számla vagy szállítólevél aláírásával egyidejűleg történik meg, akképpen, hogy a Vevő képviseletében a szállítási címen tartózkodó bármely munkatársa, a Vevő nevében aláírásával ellenjegyzi a bizonylatot, melyet ezután mindkét fél az áru és a számla tekintetében átadottnak, illetve átvettnek tekint.

Ha a Vevő az áru átvételét követően a gyűjtőcsomagoláson belül elváltozást észlel, akkor köteles ezt a tényt azonnal írásban jelezni Eladó felé. Eladó a jogosan kifogásolt árut köteles kicserélni vagy az ellenértékét visszafizetni. Ez alól csak akkor mentesül, ha az árut felhasználták vagy az áru tárolására vonatkozó körülményeket Vevő nem biztosította, valamint, ha az árut Vevő nem tudja visszaadni bármely oknál fogva. Vevő minőségi kifogást az áru átvételkor nem észlelhető hiba esetén főszabályként a termék fogyaszthatóság idején, friss áru esetén az átvételt követő 24 órán belül tehet. Amennyiben Vevő az árut annak átvételekor nem vizsgálta meg, a későbbiek folyamán a termék olyan hibájára, melyet az átvételkor is látnia kellett volna, nem hivatkozhat, az ebből eredő kárért Eladó felelősséget nem vállal. Az áru átvételét követően az áru véletlen megsemmisülésének kockázata Vevőt terheli.

Eladó a Vevő minőségi kifogása esetén 48 órán belül köteles a Felek által megállapodott helyszínen megjelenni és az elkülönített, kifogásolt árut megvizsgálni. A Felek, amennyiben a minőségi kifogás megalapozott voltában megegyezni nem tudnak, egy, a kettejük egyidejű jelenlétében vett és közösen lepecsételt minta vizsgálati eredményére vonatkozóan az illetékes NÉBIH, vagy akkreditált labor vizsgálati eredményét fogadják el magukra nézve kötelezőnek. A vizsgálat költségét Vevő előlegezi, és az a Fél fizeti, akinek az álláspontja a szakértő szerv álláspontjától távolabb esik.

Eladó hibás teljesítése esetén, amennyiben az nem ütközik jogszabályba, Felek árleszállításban is megállapodhatnak.

Az Eladó teljes felelőséggel tartozik a Vevő felé az Eladó által forgalmazott termékek vonatkozásában, amennyiben Vevőt ezen termékekkel kapcsolatban joghátrány éri. Eladó azonban mentesül a következményes károk alól, amennyiben Vevő az érzékszervi úton is észlelhető elváltozás ellenére is felhasználja az árut.

Esetleges termékvisszahívás esetén Eladó csak abban az esetben tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségének, ha ismeri Vevő elérhetőségeit (e-mail cím / telefonszámon), melyet Vevő a részére eljuttatott adatkezelési nyilatkozaton rögzít, valamint azok kezeléséhez aláírásával hozzájárulását adja.

 1. Fizetési feltételek

Felek között fennálló jogviszonyra vonatkozó fizetési feltételeket az általuk aláírt adásvételi szerződés tartalmazza. Az Eladó által forgalmazott termékek árát a rendszeresen megjelenő katalógus, illetve a weblap, valamint a weboldalról elérhető elektronikus rendelési felület tartalmazza.

Eladó a megrendelt árumennyiséget díjmentesen szállítja ki Vevő számára, amennyiben a rendelési érték eléri a nettó 30.000 Ft összeget. Ezt el nem érő rendelési mennyiség esetén, Eladó 3.000 Ft + Áfa logisztikai díjat számol fel kiszállításonként. Rendelési mennyiségtől függetlenül a rakománykezelési díj kiszállításonként az általános munkarend szerinti napokon 450 Ft + Áfa, egyéb napokon 900 Ft+Áfa.

Eladó a kiszállított árumennyiséget kiszámlázza és a számlát vagy a kiszállításkor átadja, vagy haladéktalanul megküldi Vevő részére.

Amennyiben Vevő a fizetéssel késedelembe esik, az Eladót késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8% ponttal növelt összege. Ha a Vevő késedelembe esik, köteles a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló uniós irányelvet átültető jogszabályban meghatározott összeget az Eladó számára megfizetni. E kötelezettség nem mentesít a késedelem egyéb következményei alól. Ha a pénztartozás teljesítésként fizetett összeg a teljes tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt Eladó elsősorban a költségekre, majd a kamatra, végül a tőketartozásra számolja el.

Eladó az áru tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Amennyiben Vevő az áru vételárát a második felszólítást követően sem egyenlíti ki, Eladó jogosult a tulajdonában, de a Vevő birtokában lévő árut elszállítani, azzal sajátjaként rendelkezni.

Vevő semmilyen okra hivatkozva sem tarthatja vissza a leszállított termékek ellenértékét. A Felek között hatályban lévő szerződében rögzített fizetési kondícióktól függetlenül a teljes vételár azonnal esedékessé válik, amennyiben

 • Vevő csődeljárás iránti kérelmet nyújt be
 • hitelezőivel szemben fennálló késedelme miatt, valamely hitelezője felszámolási eljárást kezdeményez
 • a bíróság kényszertörlési eljárást indít Vevő ellen.

Amennyiben Vevő fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, Eladó fennálló követelése behajtása érdekében jogi eljárást kezdeményez. Vevő tudomásul veszi, hogy az ellene folytatott jogi eljárás, végrehajtás költéségét áthárítja Vevőre, aki ezt a szerződés aláírásával tudomásul veszi, illetve elfogadja.

Felek megállapodnak, hogy Eladó jogosult a Vevővel szemben fennálló tartozását Vevővel szemben fennálló követelésébe beszámítani.

 1. Vis maior

Felek mentesülnek a közöttük fennálló szerződés, valamint jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek nem teljesítése alól, ha azok vis maior következményei.

Vis maior alatt a következőket érjük: kormányintézkedés, sztrájk, más ipari működészavar, közellenség tevékenykedése, terrorcselekmény, forradalmi cselekmények, zavargások, blokád, járvány, földcsuszamlás, tűz, vihar, árvíz, földrengés, robbanás, vízkár, villámlás, leküzdhetetlen fagy, rendkívüli időjárás, elektrolitikus vagy kémiai folyamat, szokatlan közlekedési késedelmek, vagy hasonló, a felek ellenőrzésén kívül eső események.

Vis maior Felek csak akkor hivatkozhatnak, ha írásban értesítik a másik Felet – amennyiben a körülmények lehetővé teszik – a vis maior tényéről és várható időtartamáról.

 1. Szerződés felmondása

Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idővel felmondhatja.

A Feleket megilleti az azonnali felmondás joga, amennyiben

 • a másik Fél a közöttük hatályban lévő szerződésben, vagy jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségét megszegi és ezen kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget,
 • bármelyik fél csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül.

 1. Alkalmazott jog, bírósági kikötés

A Felek között fennálló jogviszonyra a magyar jog az irányadó, jelen ÁSZF-ben és a Felek által aláírt szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint A beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény rendelkezéseit veszik irányadónak. Felek peres ügyeik intézésre kikötik a Fonyódi Járásbíróság, illetve pertárgyértéktől függőan a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 1. Hatály

Jelen ÁSZF a Felek között a közöttük létrejött adásvételi szerződés napján lép hatályba. Jelen ÁSZF hatálybalépésének napja 2024. július 1.

Pécs, 2024.06.01.